Krok po kroku do znaku CE

1. Przejrzyj dyrektywy WE i zidentyfikuj odpowiednie dla Twojego produktu. Zapoznaj się z dyrektywami oraz z polskimi przepisami je wdrażającymi.

Na początek zadaj sobie pytanie "czym jest mój produkt w świetle dyrektyw?" i szukaj odpowiedzi w definicjach zapisanych w dyrektywach. Na przykład - dyrektywa maszynowa (MD) 2006/42/WE dotyczy i definiuje: 'maszyny', 'wyposażenie wymienne', 'elementy bezpieczeństwa', 'osprzęt do podnoszenia', 'łańcuchy, liny i pasy', 'odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu', 'maszyny nieukończone'.

Z kolei dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/WE (wcześniej 2004/108/WE) dotyczy i definiuje: urządzenie, aparaturę, instalację stacjonarną. Przejrzyj te i inne dyrektywy aby ustalić czym jest Twój produkt i jakim podlega wymogom. W dyrektywach zapisano również czego nie dotyczą dlatego sprawdź czy Twój produkt nie jest zawarty w wykluczeniach.

Lektura przepisów pozwoli Ci się zapoznać z zakresem zastosowania dyrektywy, wykluczeniami jej stosowania oraz z zasadniczymi wymaganiami w niej zawartymi, a także z procedurami oceny zgodności, jakie można stosować w procesie dowodzenia zgodności i oznakowania CE.

2. Opracuj analizę zagrożeń wynikających z użytkowania wyrobu.

Wymagania zawarte w przepisach (normach technicznych) zależą od zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobu. By zatem poznać wymagania dotyczące Twojego wyrobu, konieczne jest wykonanie analizy ryzyka. Analiza pozwala na zidentyfikowanie zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyny na każdym etapie jej życia (od oddania do użytku do utylizacji) oraz na wprowadzenie środków zabezpieczających zmniejszających zagrożenia. Sposób opracowania analizy zagrożeń/oceny ryzyka podano w normie EN ISO 12100:2010 (PN-EN ISO 12100:2011, zastępuje ona normę EN 14121:2009).

3. Wyszukaj normy zharmonizowane

Listy norm zharmonizowanych (ciągle aktualizowane można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej).

W dyrektywach określono tylko zasadnicze wymagania jakie muszą spełniać gotowe wyroby w momencie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku. Sposób osiągnięcia zgodności z wymaganiami pozostaje w gestii osoby wprowadzającej na rynek. Można zatem:

  • Dobrowolnie zastosować normy zharmonizowane opracowane dla danej dyrektywy.
  • Wybrać własne rozwiązanie techniczne i udowodnić zgodność produktu z wymaganiami dyrektywy.

Zastosowanie norm zharmonizowanych pozwala na domniemanie zgodności z określonymi zasadniczymi wymaganiami dyrektywy pod warunkiem, że stosujemy normę typu C do określonego produktu.

LISTA NORM ZHARMONIZOWANYCH Z DYR. 2006/42/WE

4. Wybierz i przeprowadź odpowiednią procedurę oceny zgodności.

Obowiązkiem wprowadzającego na rynek lub oddającego do użytku (wg dyr. maszynowej może nim być producent lub jego upoważniony przedstawiciel) jest udowodnienie zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywie. Przewidziano kilka możliwych procedur (tzw. modułów) oznaczonych literami od A do H (patrz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie procedur oceny zgodności). Jeżeli wyrób podlega pod kilka dyrektyw dopuszczających różne procedury oceny zgodności, możliwe jest zastosowanie różnych procedur dowodząc zgodność z każda z dyrektyw osobno.

W przypadku wyrobów mogących stwarzać większe zagrożenie (patrz załącznik IV dyr. maszynowej) konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej, jako niezależnej instytucji - uczestnika procesu oceny zgodności.

Ciekawostka: w przypadku dyrektywy R&TTE 1999/5/WE nie trzeba zgadzać się z opinią jednostki notyfikowanej.

5. Przygotuj deklarację zgodności WE.

Do każdego wyrobu należy dołączyć deklarację zgodności, ręcząc, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami każdej z dyrektyw mającej zastosowanie.

Deklaracja wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną powinny być przechowywane przez 10 lat i okazywane na żądanie uprawnionych organów nadzoru rynku.

6. Umieść oznakowanie CE.

Po opracowaniu powyższych producent, lub jego upoważniony przedstawiciel nanosi na wyrób znak CE. Wzór znaku jest ściśle określony w dyrektywach.

Wydaje się skomplikowane? Nie masz na to czasu?
Napisz. Zrobimy to za Ciebie.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019