FAQ

PONIŻEJ ODPOWIADAMY NA KILKA PYTAŃ OD NASZYCH KLIENTÓW

Pytanie 1. Czy można dopuścić do pracy maszynę (wózek widłowy lub żuraw HDS) po zamontowaniu kosza do podnoszenia osób posiadającego znak CE?

oznakowanie ce podestu roboczegoPo pierwsze, nie zintegrowane podesty robocze nie są przedmiotem dyrektywy maszynowej więc nie powinny być oznaczone znakiem CE. (jeśli są oznaczone to nielegalnie). Jeśli chodzi o wózek widłowy, można go dopuścić do pracy pod warunkiem, że producent w instrukcji dopuścił montaż takiego kosza i nasz kosz spełnia warunki podane przez producenta tego wózka.

Natomiast żurawie nie są zaprojektowane do pracy z koszem osobowym (nie spełniają warunków bezpieczeństwa) więc montując kosz tworzymy nową maszynę podlegającą pod wymogi dyrektywy maszynowej (i innych). Nie można z góry założyć, że jest ona zgodna z wymogami więc trzeba przeprowadzić analizę zgodności, analizę zagrożeń oraz dostosować konstrukcję do wymogów WE. Przed dopuszczeniem do pracy należy oznakować nową maszynę znakiem CE.

To samo dotyczy ładowarek z przednim podnośnikiem widłowym.

Dyrektywa Maszynowa dopuszcza regulacje krajowe pozwalające na podnoszenie osób maszynami to tego nie przeznaczonymi ale w Polsce takich nie wydano więc pozostaje nam wystąpić do UDT który zwykle odmawia.


Pytanie 2. Witam, czy warsztatowy podnośnik pneumatyczny, tzw. bałwanek, powinien posiadać oznakowanie CE?

podnośnik pneumatyczny bałwanekTak. Taki podnośnik jest maszyną (do obsługi pojazdów) podlegającą pod wymogi dyrektywy maszynowej dlatego powinien posiadać oznakowanie CE. Jest również norma EN 1494 - Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne, zharmonizowana z dyrektywą. Udział jednostki notyfikowanej w procesie oceny zgodności nie jest konieczny.

 

Pytanie 3. Czy motoreduktor z silnikiem powinien być oznakowany znakiem CE?

znak ce maszynyNie powinien. Motoreduktor samodzielnie nie może wykonywać określonej funkcji więc nie jest maszyną. Jest za to maszyną nieukończoną i powinien posiadać deklarację zgodności maszyny nieukończonej (bez znaku CE). Zwykle spotykamy tabliczkę ze znakiem CE umieszczoną na silniku motoreduktora ale to dlatego, że sam silnik nosi znak CE na zgodność z dyrektywą niskonapięciową umieszczony przez producenta silnika (nie przez producenta motoreduktora).


Pytanie 4. Czy podnośnik samochodowy kolumnowy podlega pod dyrektywy i powinien posiadać oznakowanie CE?car lift

Tak. Podnośnik jest maszyną (do obsługi pojazdów) podlegającą pod wymogi dyrektywy maszynowej - MD (zwykle też LVD i EMC) dlatego powinien posiadać oznakowanie CE. Jest również norma zharmonizowana EN 1493 - Podnośniki pojazdów, dotycząca tego rodzaju podnośników.

Co więcej, taki podnośnik należy do maszyn (stwarzających większe zagrożenie) zawartych w załączniku nr IV dyrektywy więc decydując o procedurze oceny zgodności można wybrać całkowitą zgodność z normą EN 1493 bez udziału jednostki notyfikowanej lub jedną z procedur z udziałem jednostki notyfikowanej przy których całkowite spełnienie normy nie jest konieczne.


Pytanie 5. Witam, posiadam żuraw na podwoziu samochodowym i chciałbym rozbudować go o funkcję podnośnika koszowego. Czy taka maszyna przejdzie badanie UDT jeżeli sam dźwig posiada oznakowanie CE oraz podłączony kosz również posiada oznakowanie CE?

Nie. Deklaracja zgodności żurawia obowiązuje tylko dla maszyny podnoszącej ładunki a taką maszyną nie wolno podnosić osób. Instalując kosz na żurawiu buduje Pan nową maszynę która podlega pod wymogi bezpieczeństwa znacznie różniące się od tych przewidzianych dla żurawi. Zatem powstaje nowa maszyna którą trzeba poddać analizie zgodności i całemu procesowi oznakowania CE. Dopiero wtedy UDT może dopuścić maszynę do pracy.


Pytanie 6. Czy stosowanie norm zharmonizowanych przy projektowaniu jest obowiązkowe?

Nie jest obowiązkowe. O stosowaniu lub nie norm decyduje producent. Podejmując decyzję warto mieć na uwadze, że zastosowanie norm może ułatwić procedurę oznakowania CE. Na przykład, przy spełnieniu 100% wymagań normy możemy oznakować podnośnik samochodowy bez udziału jednostki notyfikowanej natomiast jeżeli decydujemy się na odstępstwa od normy to w procesie oznakowanie CE musimy zaangażować jednostkę notyfikowaną.


Pytanie 7. Witam, produkuję pilarkę do drewna. Pilarki są wymienione w załączniku nr IV dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Czy w procesie oceny zgodności musi brać udział jednostka notyfikowana?

Nie musi. Jeżeli przy projektowaniu zastosowano normy zharmonizowane typu C (szczegółowe dla tego typu maszyn) i maszyna jest w pełni zgodna z tymi normami to udział jednostki notyfikowanej nie jest konieczny.


Pytanie 8. Czy maszyna wyprodukowana na użytek własny wymaga oznakowania CE?

Odp. Tak, wymaga a wynika to z niniejszego zapisu: "producent" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która projektuje lub produkuje maszyny lub maszyny nieukończone objęte niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za zgodność maszyny lub maszyny nieukończonej z niniejszą dyrektywą, mając na uwadze jej wprowadzenie do obrotu, pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub do własnego użytku.


Pytanie 9. Czy chwytaki i łyżki do koparek podlegają pod dyrektywy WE i czy powinny posiadać znak CE?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy dokładniej przeanalizować cechy urządzenia. Możemy tu wyróżnić kilka rodzajów chwytaków

a) chwytaki i łyżki z napędem hydraulicznym lub elektrycznym (chwytaki do złomu, chwytaki do przeładunku blach, chwytaki do drewna, łyżki z napędem hydraulicznym - tzw. krokodyle) podlegają pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE i muszą posiadać oznakowanie CE. Takie chwytaki są wyposażeniem wymiennym montowanym przez samego operatora zmieniającym funkcję maszyny.

b) proste łyżki do koparek nie posiadające napędów - nie podlegają pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE

W przykładach naszych projektów można znaleźć kilka rodzajów chwytaków.


Pytanie 10. Czy maszyny zabudowane na pojazdach lub przyczepach powinny posiadać oznakowanie CE?

Tak, powinny być opatrzone znakiem CE. Maszyny na pojazdach i na przyczepach (np. podnośniki, dźwigi, traki, pompy do betonu, itd.) podlegają pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE, natomiast przyczepa ani sam pojazd nie podlegają pod dyrektywę maszynową.


Pytanie 11. Czy każdy wyrób wprowadzony na rynek powinien posiadać znak CE? Czy można oznakować każdy wyrób na życzenie odbiorcy albo w celu marketingowym?

Nie, znakiem CE można opatrzyć tylko wyroby które podlegają dyrektywom WE i te dyrektywy przewidują oznakowanie dla rozpatrywanego produktu. Nie wolno nanosić znaku CE jeżeli produkt nie podlega pod żadną dyrektywę albo dyrektywa nie przewiduje oznakowania danego produktu. Są produkty które podlegają pod wymogi dyrektyw WE ale nie maja być oznakowane. Jeżeli odbiorca nalega to należy go uświadomić.


Pytanie 12. Czy podnośnik koszowy podlega pod dyrektywę hałasową 2000/14/WE?

Tak, podnośnik koszowy jest określony w dyrektywie hałasowej (Art.13) jako "platforma robocza" i podlega wyłącznie oznakowaniu poziomu hałasu.


Pytanie 13. Co zrobić jeżeli mój produkt nie podlega pod żadną dyrektywę, a klient domaga się deklaracji?

Produktu nie podlegającego pod żadną dyrektywę nie wolno oznaczać znakiem CE. Co więcej, jeżeli produkt podlega pod dyrektywę a ta dyrektywa nie przewiduje znaku CE dla TEGO produktu lub w ogóle nie przewiduje oznakowania CE to również nie wolno znakować znakiem CE. W takich przypadkach polecam wystawić deklarację producenta w której opisuje się wyjaśnienie stanu prawnego. Taka deklaracja powinna zadowolić nabywcę oraz nie naraża producenta na konsekwencje.


Pytanie 14. Czy turbina parowa jest maszyną i powinna posiadać oznakowanie CE?

Tak. Turbina odpowiada definicji maszyny wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (posiada elementy ruchome, służy do napędu generatora) więc powinna posiadać oznakowanie CE. Jeżeli firma dostarcza nową turbinę to sprawa oznakowania jest dość prosta ponieważ pełna dokumentacja techniczna jest dostępna i łatwo przeprowadzić analizę zgodności. Gorzej jest w przypadkach remontów turbin które z reguły wprowadzają mniejszą lub większą modernizację. Jeżeli modernizacja ma istotny wpływ na bezpieczeństwo to zmodernizowaną maszynę należy potraktować jak nową maszynę.

Dodam jeszcze, że turbina parowa nie należy do wymienionych w załączniku IV dyrektywy więc w procesie oznakowania nie jest wymagany udział jednostki notyfikowanej.


Pytanie 15. Czy prosty silos do przechowywania zboża powinien być opatrzony znakiem CE? Silos nie posiada zasilania elektrycznego ani żadnych podajników czy odbiorników mechanicznych.

Opisany silos nie jest maszyną w rozumieniu dyrektywy MD 2006/42/WE. Nie jest też urządzeniem niskonapięciowym podlegającym pod dyrektywę LVD 2006/95/WE (nie posiada zasilania elektrycznego). Jeżeli nie znajdujemy żadnej dyrektywy WE właściwej dla silosu to nie podlega on oznakowaniu CE.

zgodnie z rozporządzeniem 765/2008  Artykuł 30 punkt 2: " Oznakowanie CE w formie przedstawionej w załączniku II może być umieszczane wyłącznie na produktach, dla których jest to przewidziane na mocy szczegółowych wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych oraz nie może być umieszczane na żadnych innych produktach"

SZERSZY OPIS OZNAKOWANIA SILOSU W PDF


Pytanie 16. Czy siłownik hydrauliczny powinien posiadać oznakowanie CE?

Nie powinien. Siłownik hydrauliczny jest częścią do maszyny a części nie podlegają oznakowaniu zgodnie z dyrektywą Maszynową.


Pytanie 17. Czy siłownik elektryczny powinien posiadać oznakowanie CE?

To zależy. Siłownik elektryczny nie jest maszyną wg dyrektywy maszynowej (jest częścią do budowy maszyny więc na pewno nie nosi znaku CE z tytułu MD) ale w zależności od napięcia zasilania może podlegać pod dyrektywę niskonapięciową 2014/35/WE (wcześniej 2006/95/WE) - LVD (jeżeli jest w zakresie 50÷1000 V prądu przemiennego lub w zakresie 75÷1500V prądu stałego). Może też podlegać pod dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE  (wcześniej 2004/108/WE) - EMC.


kabina dla palaczyPytanie 18. Produkujemy kabiny dla palaczy oraz przenośne pawilony gastronomiczne do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Kabiny i pawilony posiadają własny system wentylacji. Czy powinny posiadać CE?

Powinny posiadać znak CE. Już z tytułu wbudowania urządzenia wentylacyjnego odpowiadają definicji maszyny więc podlegają dyrektywie maszynowej - MD.

 

znakowanie CE śrub i nakrętekPytanie 19. Czy śruby i nakrętki powinny posiadać znak CE?

Śruby i nakrętki powszechnego użytku m.in. stosowane w maszynach nie podlegają pod dyrektywę maszynową MD (i żadną inną) więc nie powinny posiadać oznakowania CE. Są jednak ZESTAWY ŚRUBOWE do połączeń sprężanych (EN 14399) oraz niesprężanych (EN 15048) i takie zestawy są wyrobem budowlanym podlegającym pod rozporządzenie 305/2011 (uchylające dyrektywę budowlaną 89/106/EWG - CPD) więc powinny mieć naniesione oznakowanie CE.

 

Pytanie 20. Sprzedajemy przenośne kompaktowe agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem spalinowym. Czy powinny posiadać znak CE? Jakie dyrektywy należy zastosować?

znak ce agregatAgregat prądotwórczy w wersji gotowej do użytku jest maszyną podlegającą pod dyrektywę 2006/42/WE i powinien posiadać oznakowanie CE. Należy pamiętać, że są też agregaty w wersjach nieukończonych które nie spełniają wszystkich wymogów dyrektywy i nie posiadają oznakowania CE.

Agregaty podlegają również pod dyrektywę LVD 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE oraz dyrektywę hałasową (NOISE) 2000/14/WE zmienioną dyrektywą 2005/88/WE.

Wytyczne do projektowania zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi tłokowymi opisano w nornie EN 12601


Pytanie 21. Produkujemy systemy amortyzacji pojazdów oparte na pneumatycznych poduszkach gumowych. Nasi klienci domagają się certyfikatu. Czy nasze systemy powinny posiadać oznakowanie CE?

Na takie systemy nie ma dyrektywy przewidującej oznakowanie CE więc nie można ich oznaczać tym znakiem. Dla klienta można opracować wyjaśnienie w formie deklaracji producenta ale bez znaku CE.


podnośnik pneumatyczny bałwanekPytanie 22. Czy warsztatowy podnośnik pneumatyczny, tzw. bałwanek, podlega pod dyrektywę ciśnieniową PED 97/23/WE?

Nie podlega. Poduszki pneumatyczne są wyłączeniem z tej dyrektywy.

 

Pytanie 23. W sprzedaży jest wiele (niemal identycznych) warsztatowych podnośników pneumatycznych (bałwanek) jak wybrać te właściwie oznakowane?

Kupujący powinien sprawdzić przynajmniej: Deklarację zgodności WE (żaden certyfikat), instrukcję użytkowania, oznakowanie na podnośniku. Poza tym jest charakterystyczna cecha tych podnośników - wiele z nich (te najtańsze) posiada sterowanie prostymi zaworami kulowymi a takie rozwiązanie nie spełnia wymogów zasadniczych bezpieczeństwa.


Pytanie 24. Witam, czy użytkownik zakupionej maszyny lub sprzedawca (obcego produktu) odpowiada za poprawność techniczną maszyny lub prawidłowość oznakowania CE?

Za poprawność techniczną i oznakowanie CE maszyny odpowiada producent oraz jego upoważniony przedstawiciel. Jednak w praktyce konsekwencje nieprawidłowych maszyn dotykają też użytkownika albo sprzedawcę.

Przytoczymy historię jednego z naszych klientów: Fima X sprowadziła podnośniki z jednego z krajów UE. Podnośniki były prawidłowo oznakowane i posiadały wymaganą dokumentację. Po sprzedaży kilkunastu podnośników kontrola UDT u jednego z użytkowników końcowych wykazała, że podnośniki są nieprawidłowo skonstruowane i nie spełniają wymogów zasadniczych bezpieczeństwa. W konsekwencji kontroli sprzedawca musiał wycofać kilkanaście maszyn ponosząc przy tym znaczne koszty, a użytkownicy zostali bez narzędzia do pracy.


oznakowanie ce platformy do podnoszeniaPytanie 25. Produkujemy platformy do podnoszenia ładunków. Czy nasze platformy są zaliczane do osprzętu do podnoszenia i powinny posiadać oznakowanie CE?

Nie. Takie platformy nie są osprzętem do podnoszenia zgodnym z definicją dyrektywy, więc nie podlegają pod dyrektywę maszynową.

P.S. Widoczne na zdjęciu żółte trawersy odpowiadają definicji "osprzętu do podnoszenia" i powinny posiadać oznakowanie CE, pod warunkiem, że są wprowadzone na rynek jako samodzielne trawersy a nie element pokazanego zestawu.


Pytanie 26. Czy podnośniki samochodowe z napędem ręcznym powinny posiadać oznakowanie CE? np. podnośnik śrubowy, hydrauliczny

oznakowanie ce podnośnik samochodowyoznakowanie ce podnośnik samochodowyTak. Podnośniki do obsługi pojazdów z napędem ręcznym również podlegają pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE i powinny posiadać znak CE.

 

Pytanie 27. Czy hydrauliczny blok zaworowy jest przedmiotem oznakowania CE?

Generalnie, proste zawory i bloki zaworowe sterowane ręcznie są częściami do maszyn nie podlegającymi pod oznakowanie CE. Jednak często posiadają dodatkowe wyposażenie które powoduje, że podlegają pod dyrektywy inne niż MD. Jeśli posiadają cewkę elektryczną (zasilaną w granicach napięć dyrektywy LVD) to podlegają pod Dyrektywę Niskonapięciową i powinny posiadać oznakowanie CE. Jeśli posiadają funkcję zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia to podlegają pod Dyrektywę Ciśnieniową PED 2014/68/EU (wcześniej 97/23/EC).


Pytanie 28. Moja firma kupiła maszynę nie oznakowaną znakiem CE przez jej producenta. Czy możemy sami tę maszynę oznakować?

Umieszczenie oznakowania CE na maszynie oznacza deklarację producenta, że maszyna spełnia wymagania dyrektyw mających zastosowanie dla tej maszyny. Oznakowanie CE może umieścić tylko producent lub jego upoważniony przedstawiciel. 'Producent' w rozumieniu dyrektywy nie koniecznie musi oznaczać podmiot który fizycznie wyprodukował maszynę ale podmiot który np. zlecił wykonanie wg swojego projektu albo wprowadza produkt na rynek pod własną marką. Jeśli więc Ty (Twoja firma) umieści znak CE na maszynie to przejmuje całą i wyłączną odpowiedzialność za zgodność tej maszyny z wymogami dyrektyw a co za tym idzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo tej maszyny dla użytkownika.


Pytanie 29. Czy w deklaracji zgodności maszyny z napędem elektrycznym należy wymienić dyrektywę LVD? W wielu przypadkach jest ona pominięta.

Jeżeli maszyna jest zasilana prądem o napięciu objętym dyrektywą niskonapięciową LVD (czyli w zakresie 50V ÷ 1000V AC oraz 75V ÷ 1500V DC) to podlega pod wymogi dyrektywy LVD ale nie trzeba jej wymieniać w deklaracji zgodności. To wynika z punktu 1.5.1. załącznik I dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.


Pytanie 30. Zakupiłem prasę hydrauliczną do pracy w mojej firmie. Prasa posiada oznakowanie CE producenta. Zmodyfikowaliśmy tę prasę w celu dostosowania do naszych potrzeb produkcyjnych. Czy po zmianach musimy ją ponownie oznakować znakiem CE?

prasa hydraulicznaJeśli zmiany maszyny (zmiany narzędzia) są nieznaczne, to znaczy nie mające wpływu na poziom bezpieczeństwa i nie wykraczają poza zastosowanie przewidziane przez instrukcję użytkowania maszyny to nie trzeba tej prasy ponownie znakować. Natomiast, jeśli Wasze zmiany wykraczają poza zastosowanie przewidziane w instrukcji prasy albo mają wpływ na poziom bezpieczeństwa (zmiany osłon stałych, kurtyn świetlnych, wyłączników bezpieczeństwa, systemu hydraulicznego) to należy ponownie oznakować maszynę w imieniu podmiotu odpowiedzialnego za modyfikację prasy. Nie oznacza to, że trzeba analizować bezpieczeństwo maszyny od podstaw ale należy przeanalizować wpływ wprowadzonych zmian na bezpieczeństwo pracy.

Zobacz również:
www.inbiuro.pl/znakce/wiecej-o-znaku-ce/oznakowanie-ce-pras-normy.html
www.inbiuro.pl/oferta/projektowanie-hydrauliki-maszyn.html


Pytanie 31. My product is a tripod support for electric lamp (lamp excluded). The tripod has a small manual winch installed on it for changing its height (lifting and lowering a lamp). Is this a subject to machinery directive or other directives and should that be CE marked?

That product is not considered as a machine. Regardless of a function of changin its height it is not a lifting function as well and should not be CE marked acc to MD. Regarding LVD it is still not an electrical equipment and hense should not be CE marked due to any directive.


Pytanie 32. I am producer of automatic welding machine that uses gases stored in high pressure bottles. The bottles are installed of machine. Is my machine a subject of pressure equipment directive? Besides, the bottles got declaration of conformity with Transportable Pressure Equipment Devices 2010/35/UE

As long as there is no other pressurised gas tank, the machine is not covered by PE Directive just because of presence the bottles . The machine is still a subject to machinery directive.


Pytanie 33. My company instals hook lifting devices on trucks for transport of containers. I know that needs to be CE marked but how should we do it? Should the entire vehicle be CE marked or hook lift device only?

Hook lift CEmarkMachines installed on vehicles are subject to machinery directive but not the entire vechicles (as long as we are talking about type approved road vehicles). So declaration should cover a HOOK LIFT ON A VEHICLE as the vehicle is a part of that entire structure and must be considered in your risc assessment analysis. It still doesn't mean the vechicle is subject of the machinery directive.

 

tripod winch lamptripod winch2Pytanie 34. One of our Customers asked if his tripod stand intended for holding and lifting a lamp or loud system and equipped with a manual rope winch for lifting it needs to be CE marked on not.

This particular product don't need to be (can not be) CE marked under Machinery Directive 2006/43/CE but you it might be CE marked under LVD if the tripod is equipped with electrical equipment for powering the device held on it (provided that it is in voltage range covered by LVD)

 

tripod liftingPytanie 35. Another product of our Customers is tripod stand intended for lifting general goods. The tripod is equipped with a manual driven rope winch for lifting. Does it need to be CE marked on not?

Yes, this product (although manually driven) is a machine for lifting loads and it is a subject to CE marking under machine directive.

 

Pytanie 36. Czy sprzedając maszynę w elementach możemy dostarczyć ją bez oznakowania CE (bez bez deklaracji zgodności)?

Nie. Kompletna maszyna sprzedana w elementach do montażu przez użytkownika powinna posiadać deklarację zgodności WE oraz znak CE. Można jednak zauważyć, że producenci stosują taki wybieg i oficjalnie sprzedawane są części do wykonania maszyny. Klient powinien uważać na takie zakupy dla własnego bezpieczeństwa.


Pytanie 37. Na indywidualne zamówienie klienta wyprodukowaliśmy ręczne przekładnie na korbę do otwierania bram przesuwanych ogrodzeniowych. Klient żąda deklaracji. Czy takie urządzenie wymaga oznaczenia CE?

Nie, takie urządzenie nie podlega pod żadną z dyrektyw przewidujących oznakowanie CE, wobec tego znakować nie wolno. W świetle dyrektywy maszynowej 2006/42/WE taka przekładnia jest częścią zamienną a części nie podlegają pod oznakowanie CE. Co więcej, kompletna brama z napędem ręcznym też nie jest maszyną wymagającą oznakowania CE.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - prześlij je do nas

INNE INTERESUJĄCE TEMATY

Oznakowanie CE pojazdów i maszyn zainstalowanych na pojazdach

Rozważmy różne typy pojazdów:

  1. pojazdy przewożące towary na terenach wewnątrzzakładowych czy budowach i nie przeznaczone do poruszania się po drogach publicznych,
  2. pojazdy przeznaczone do poruszania się po drogach publicznych

Odnośnie tych pierwszych - te pojazdy są maszynami i w związku z tym powinny być oznakowane znakiem CE. (nie są zarejestrowane do poruszania się po drogach publicznych, n.p. wózek widłowy, wózek towarowy, wozidło, koparka...).

Odnośnie tych drugich - te pojazdy są wyłączone z Dyrektywy Maszynowej (2006/42/WE) jako, że są objęte dyrektywą Rady 70/156/EWG i są przedmiotem homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach.
Ostatnia część powyższego zdania oznacza, że maszyny zainstalowane na tych pojazdach (n.p.. platformy robocze, żurawie przeładunkowe, mieszarki cementu …) lub pod pojazdami (n.p. specjalne podwozie szynowe) nie są już wyłączone z dyrektywy maszynowej i dlatego powinny nosić oznakowanie CE.


CE marking of road trailers and off-road trailers

We are producing a bespoke trailer intended for carrying goods internally in industrial area of a factory. The trailer will be towed by a tractor and is connected to the tractor's pneuatic system to feed braking system. The trailer is equipped with lights (powered from tractor) but is not intended to travel on public road. Is this trailer a subject to CE marking? Whitch directives should be considered? Is that considered as a machine?

Let's analyze; the trailer complies a definition of a 'machine' described in Machinery Directive 2006/42/EC (first indent od Article 2 letter a). It is not fitted to a drive system but it is intended to be fitted to drive systen whitch is a tractor is this case. So, trailers are considered as machine. There are also exclusions from a directive. Is our trailer excluded? Second exclusion of Article 1 (e) states - "motor vehicles and their trailers covered by Council Directive 70/156/EEC..." We said our trailer trailer is off-road and will not be a subject to type approval hence, it is not excluded from MD and need to be CE marked under Machinery Directive.

What about Low Voltage Directive 2014/35/EC? The trailers' ligts are powered by 24 VDC from a tractor. That level of voltage is not covered by LVD hence our trailer is not a cubject to Low Voltage Directive.


CE marking of modified/modernized machinery

A lot of machines have been supplied for a bespoke purposes and after short time of operation you may need to modify it for different purposes. This is a common problem of users. In general, original Declaration of Conformity is not valid as soon as you modified the machine. Sometimes it is clearly written on declaration but don't need to as it is written is Machinery Directive. Hense, the modifier is obliged to CE mark the machine again and then Pytanie arises - how can we analyze its conformity with basic requirements when we don't posess desing and calculations?
It is allowed to presume that machine being modified complies its original requirements and you are obliged to analyze the influence of modification. You need to analyze all risks related/raised by your modification.
As the original Declaration of Conformity is no longer valid we are obliged to raise a new one and new user manual. We don't need to redraw it att but it is sufficient to update the original manual. We have to put a new CE nameplate on the machine as well. Besides, we are responsible for the modification and obliged to keep the documentation for 10 years. This documentation should contain: original manual, CE-nameplate, our analisis and risc assessment and all related with the modernization.


CE marking of outdoor mobile LED screen a trailer

Our product is a huge (200 inch diagonal) LED screen installed on a bespoke trailer. The screen has been designed for outdoor events, presentations etc. and is placed on a telescopic and rotating column. The lifting of a column is maintained by hydraulic cylinder supplied from onboard hydraulic power unit. The trailer is a bespoke solution intended to trevel on public roads. Is this the entire device considered as 'machine' and should be CE marked?


CE marking of tractor's attachments

There are plenty of attachments, usually hydraulically powered ex. front and rear lifts, loaders, forklifts, cranes, backhoes etc.... How do we clasify them and should they need to be CE marked? Attachements like these may be provided by tractors' producers' or by third parties. As long as they have been provided with a new tractor as subassembly of the mashine (refered to in manual), they don't need to be CE marked separatelly. In another way, while such a products are placed separaterlly on the market they are 'interchangebla equipment' for machines and then they should be CE marked and Declaration of Conformity as well as user manual should be provided.

tractor attachm
tractor front loader
tractor grapple

tractor lift frontRegarding attachments like: grapples, grippers etc.... see Pytanie 9 above.


to be continued...

 

EUROPEAN COMMISSION WEBSITE ABOUT MACHINERY DIRECTIVE

EUROPEAN COMMISSION GUIDE TO MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC

Nie wahaj się, aby wysłać nam e-mail z pytaniami, nawet jeśli tylko rozważasz projekt. To nic nie kosztuje.

Biuro Konstrukcyjne Maszyn - INBIURO 

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 21

Tomasz Sieńczak - Właściciel / Dyrektor
tel.: PL +48 504 910 343

© Biuro Konstrukcyjne Maszyn Inbiuro 2019